since – stosujemy go, kiedy podajemy konkretny punkt w czasie, kiedy opisywana czynność lub stan się rozpoczęły. Ów punkt w czasie może być datą, wydarzeniem lub inną czynnością, wyrażoną za pomocą czasu Past Simple.

Kiedy jest for a kiedy to?

This present is for him. – Ten prezent jest dla niego. W pierwszym przykładzie ważny jest ruch „give” w określonym kierunku, dlatego korzystamy z przyimka to. Natomiast w drugim przykładzie nacisk kładziony jest na sytuację i odbiorcę.

Kiedy używamy for przykłady?

for + konkretny przedział (od roku, godziny, od 15 min itd.) It has been raining for fifteen minutes. – Pada od piętnastu minut. We haven’t seen each other for a few months!

Co występuje po since?

Po “since” często występuje czas Past Simple: We haven’t watched TV since we sold our TV set. Nie oglądaliśmy telewizji, odkąd sprzedaliśmy nasz telewizor. We have been working since she came.

Co to jest since?

since (from then on): od tego czasu.

Kiedy używa się czasu Present Perfect?

Present Perfect używamy do opisania przeszłej czynności (nie podając, kiedy była ona wykonana), która ma wpływ na teraźniejszość – i najważniejszy właśnie jest ten związek z teraźniejszością. A zatem ważna jest przyczyna i jej skutek – natomiast nie jest istotne, kiedy dana czynność została (lub nie) wykonana.

Kiedy używa się already?

Słowo already oznacza już. Already użyjemy gdy chcemy powiedzieć, że coś się już wydarzyło lub że wydarzyło się wcześniej niż przewidywano. Przysłówek already używamy w zdaniach twierdzących i pytaniach. Already zwykle stawiamy między have / has oraz czasownikiem w past participle.

Kiedy używamy ever i never?

Jaki czas do before?

Past Perfect – okoliczniki czasu Past Perfect Simple łączy się z kilkoma okolicznikami czasu. Oto one: before – zanim, przed, np. They had been engaged for over two years before they got married.

Kiedy używamy Past Simple i Present Perfect?

Czas Present Perfect stosujemy gdy mówimy o czynnościach, które miały miejsce w przeszłości, ale których skutki są widoczne w teraźniejszości. Natomiast Past Simple używamy do mówienia o zdarzeniach, które zaczęły się i skończyły się w przeszłości.

W jakim czasie jest Yet?

Yet występuje w zdaniach przeczących i pytających i oznacza „(nie) w okresie czasu między przeszłością a obecnym momentem, jeszcze (nie)”. Yet występuje zazwyczaj na końcu zdania.