Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego jest ważnym elementem Pakietu Onkologicznego, wprowadzonego w 2015 roku. Karta należy do pacjenta, zastępuje skierowanie i dokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia raka. Kartę DiLO może wydać lekarz rodzinny, lekarz w poradni specjalistycznej lub w szpitalu.

Czy karta DiLO oznacza raka?

3. Kto może otrzymać kartę Dilo? Karta onkologiczna Dilo oznacza skrócenie kolejek dla pacjentów z podejrzeniem raka i wprowadzenie tzw. szybkiej terapii onkologicznej.

Jak uzyskać kartę onkologiczna?

Lekarz POZ (podstawowej opieki zdrowotnej) może wystawić kartę DiLO (kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego), jedynie w sytuacji podejrzenia wystąpienia nowotworu złośliwego. Lekarz POZ drukuje tę część karty DiLO, którą wypełnia. Wystawiona karta DiLO stanowi skierowanie do poradni specjalistycznej (AOS).

Kto może wystawić zielona kartę onkologiczna?

Najbliższym punktem w tej ścieżce jest lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. To lekarz rodzinny przy podejrzeniu wystąpienia choroby nowotworowej, wystawia nam kartę onkologiczną, czyli kartę DiLO (inaczej diagnostyki i leczenia onkologicznego) oraz kieruje nas do lekarza specjalisty.

Co zrobić z karta DiLO?

Po zakończonym leczeniu onkologicznym zielona karta diagnostyki i leczenia onkologicznego powinna zostać zamknięta. Według założeń pakietu onkologicznego chory przechodzi pod opiekę specjalisty, a następnie lekarza rodzinnego.

Co to znaczy zielona karta?

Zielona Karta jest dokumentem zawarcia polisy ubezpieczeniowej. Dotyczy odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierowcy pojazdu za szkody wyrządzone osobom trzecim, które powstały w wyniku ruchu danego pojazdu poza granicami Polski w krajach należących do tzw. systemu Zielonej Karty.

Jak otrzymać kartę DiLO?

W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO – Miejsce wydania.

Czy karta DiLO jest własnością pacjenta?

Jeśli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie wykonanych badań uzna, że skierowanie pacjenta do specjalisty jest konieczne, wydaje kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, tzw. DiLO. Karta jest własnością pacjenta, zastępuje skierowanie i dokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia.

Co to jest szybka ścieżka onkologiczna?

Założenie jest takie, że od wpisania pacjenta na listę oczekujących na konsultację specjalisty do postawienia diagnozy nie może minąć więcej niż 7 tygodni. Następnym krokiem jest wybór miejsca leczenia. Decyzja należy do pacjenta, który od lekarza specjalisty dostaje skierowanie na tzw. konsylium.

Co oznacza że pacjent onkologiczny?

Pacjenci, co do których istnieje podejrzenie nowotworu, mają szczególne uprawnienia w dostępie do szybkiej diagnostyki i leczenia. Choroby onkologiczne charakteryzują się najczęściej dużą dynamiką zmian i szybko postępującym procesem nowotworowym.

W jakich placówkach pacjent może skorzystać z karty DiLO i korzyści z niej wynikających?

KARTĘ DILO MOŻE WYDAĆ LEKARZ: Podstawowej opieki zdrowotnej, ❑ w poradni specjalistycznej, ❑ w szpitalu, w oparciu o badanie lekarskie i diagnostykę.

Kto zamyka kartę DiLO?

Postępowanie zależne jest od stanu zdrowia pacjenta, a decyzja o zamknięciu karty należy do lekarza. Zasadniczo kartę zamyka się po zakończeniu leczenia radykalnego. Jeśli wznowa/przerzut pojawi się po zamknięciu karty, należy wydać nową.

Czy karta DiLO traci ważność?

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego tzw. DiLO ma ułatwić choremu poruszanie się w nowym systemie opieki medycznej, pełniąc rolę skierowania, które umożliwia szybkie rozpoczęcie leczenia. Karta dokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia, aż do jego zakończenia.

Jak sprawdzić czy karta DiLO jest aktywna?

Zalogować się do systemu SNRL w OW NFZ wydającym konto dostępowe; 2. Z menu wybrać opcję Administrator – Dostęp do systemu DiLO.